บริการอิเล็กทรอนิกส์

e-Service

ระบบคำขอข้อมูลข่าวสารออนไลน์
ระบบแจ้งชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ค่าภาษีป้ายออนไลน์
ระบบแจ้งชำระค่าเช่าแผงลอย อาคารพาณิชย์เทศบาล
ระบบยื่นคำร้องขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออนไลน์
ระบบร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบออนไลน์
ระบบร้องทุกข์ออนไลน์

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ Call Center
044-602345